Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Tenderomania e (pa)ndëshkuar

Prokurimi publik vazhdon të mbetet ndër komponentët e rëndësishëm të shpenzimit të parasë publike në Republikën e Kosovës, i cili në masë të konsiderueshme ka shërbyer si instrument për keqpërdorime nga akterë të ndryshëm publikë e privatë

 

Në kuadër të Koalicioni për Hapje të të Dhënave dhe Llogaridhënie në Prokurim Publik - Pro Open - është publikuar raporti me titull: “Tenderomania e (pa)ndëshkuar”, i realizuar nga Organizata Çohu!

Gjetjet kryesore në raport fillimisht janë përmbledhur në 3 pika kryesore:

-        Prokurimi publik si instrument i financimit të partive politike;

-        Prokurimi publik si kulturë e pandëshkueshmërisë; si dhe

-        Prokurimi publik si bojkot ekonomik.

Në veçanti, hulumtimi është fokusuar në ndjekjen e keqpërdorimeve eventuale në fushën e prokurimit publik, i cili kishte rezultuar me gjetje të natyrave të ndryshme duke pasqyruar kështu mungesën e efikasitetit të organeve të ndjekjes.

Shqetësim kryesor mbeten defektet profesionale të prokurorëve dhe nevoja për avancim profesional të tyre. Mungesat e tilla profesionale pamundësojnë hetimin dhe zbulimin e rasteve në të cilat ka dyshime për keqpërdorime eventuale në fushën e prokurimit publik.

Në raport janë identifikuar edhe gjetje të tjera si probleme të cilat pamundësojnë ndjekjen dhe ndëshkimin e keqpërdoruesve në fushën e prokurimit publik. Ndër gjetjet e theksuara vërehet:

-        Numri i pamjaftueshëm i prokurorëve dhe mungesa e prokurorëve të profilizuar;

-        Nevoja për trajnimet dhe ngritjet profesionale të prokurorëve dhe mungesa e ekspertëve;

-        Bashkëpunimi i brishtë ndërinstitucional dhe mungesa e gatishmërisë së dëshmitarëve për të dëshmuar; dhe

-        Mungesa e evidencave dhe i rasteve të kategorizuara që kanë të bëjnë me prokurimin publik.

 

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '