Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Online Media Monitor

Raport monitorues mbi shkeljet e etikës së gazetarisë në media online në periudhën 2018-2019.

Kosova, si një vend i cili në mileniumin e tretë ka dalë nga lufta dhe ka nisur rimëkëmbjen dhe ndërtimin, është shtet me demokraci mjaft të re. Rrjedhimisht, edhe institucionet e saj të cilat paraqesin shtyllat e një demokracie nuk janë edhe aq të forta dhe ballafaqohen me shumë sfida, e që është pasqyrë e gjendjes së gjithëmbarshme në vend. Sektori i mediave është njëri prej sektorëve shumë të rëndësishëm të shoqërisë, i cili në njërën anë i informon dhe i ‘edukon’ qytetarët, derisa në anën tjetër kërkon përgjegjësi dhe llogaridhënie nga institucionet politike dhe publike, duke luajtur kësisoji rol të zëdhënësit të qytetarëve i cili shpreh brengat dhe nevojat e tyre.

Shumë media në Kosovë që nga periudha e pasluftës janë zhvilluar dhe janë ndërtuar me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe rëndom kjo ka pasur efekt pozitiv në aspektin e fuqisë së tyre për t’iu bërë ballë shumë presioneve dhe për ta ruajtur – në atë masë sa kjo është e mundur – pavarësinë e tyre financiare dhe politike. 

Në vitin 2004, pesë vjet pas përfundimit të luftës, nis (vetë)rregullimi i mediave. Duke u nisur nga specifikat dhe dallimet ndërmjet mediave audoivizuale dhe atyre të shkruara (kryesisht gazetave atëbotë), u vendos që radiot dhe televizionet të rregulloheshin përmes themelimit të Komisionit të Pavarur për Media (KPM - http://www.kpm-ks.org) derisa pjesa tjetër të vetërregullohej përmes themelimit të Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK - http://presscouncil-ks.org). 

KMShK-ja në atë kohë numëronte 7-8 anëtarë të gazetave ditore nënshkruese të Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës (http://presscouncil-ks.org/wp-content/uploads/2015/04/Kodi-i-Mediave-të-Shkruara-të-Kosovës-.pdf), dhe përbëhej nga një bord redaktorësh të këtyre mediumeve të udhëhequr nga një organ i pavarur, nga Kryesia e Bordit. Që nga themelimi i KMShK-së e deri më sot skena e mediave në Kosovë ka pësuar shumë ndryshime. Disa media të shkruara (të përditshmet dhe revistat) u kanë dhënë fund versioneve të tyre të shtypura duke kaluar vetëm në versionet online (Gazeta Express, Kosovo 2.0 etj.), derisa disa të tjera janë shuar përfundimisht (Infopress, Lajmi etj.). 

Skena e mediave të shkruara tani është mbushur me media online me qindra mijëra klikime (si matës i ri i cili flet për ‘lexueshmërinë’, apo vizitat në këto portale), dhe Këshilli i Mediave aktualisht numëron më se 28 anëtarë prej të cilëve vetëm 3 janë të përditshme klasike (Koha Ditore, Zëri dhe Epoka e Re). Ky fakt e bën Këshillin e Mediave më shumë vetërregullues të mediave online sesa të atyre të shtypura dhe ky fakt në vete bart edhe shumë kërkesa dhe nevoja për reformimin e këtij trupi vetërregullues, duke filluar nga amendamentimi i Kodit të Mediave të Shkruara, nxjerrja e udhëzuesve të ri për mediat online, specifikat për anëtarësim e kështu me radhë.

Megjithëse në mandatin e KMShK-së ekziston mundësia që vet të iniciojë raste kur has në shkelje të Kodit të Mediave të Shkruara nga një anëtar apo joanëtar, ky trup vetërregullues për arsye të  ndryshme nuk e aplikon këtë mundësi (nuk ka informacione nëse një rast i tillë ka ndodhur ndonjëherë në këto 14 vjet funksionimi). 

Si pasojë e kësaj, Këshilli pranon ankesa nga ‘palët e prekura’, gjegjësisht nga institucionet apo individët të cilët pretendojnë se një medium i shkruar ka shkelur Kodin e Mediave të Shkruara me botimin e një lajmi i cili në një anë apo tjetrën implikon palën ankuese. 

Duke qenë se as Këshilli (dhe as ndonjë organ tjetër në Kosovë) nuk bën monitorimin e mediave të shkruara (online), siç bën KPM-ja në rastin e mediave audiovizuale, numri i ankesave të pranuara nga Këshilli kurrsesi, në asnjë rrethanë, nuk pasqyron gjendjen e shkeljeve të etikës së gazetarisë në Kosovë. 

Këtu edhe vjen në shprehje nevoja dhe mundësia për intervenim. Projekti që ka prodhuar raportin para jush ka për synim ta ‘marrë përsipër’ kompetencën ex oficio të Këshillit të Mediave të Shkruara, duke i monitoruar portalet më aktive në Kosovë, duke evidentuar shkeljet e tyre ditore dhe duke dorëzuar ankesa pranë Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës për shkeljet më flagrante të Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës. 

 

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Qeverisja e Mirë

 • Aktivitete

  7 Nëntor '22

  Pyetësor: Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publikë

  Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë...

 • Hulumtime

  13 Qershor '22

  Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

  Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të...

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Ajri i ndotur, degradimi i hapësirave të gjelbra, dëmtimi i shtretërve të lumenjve si dhe gjendja e deponive të mbeturinave janë disa probleme të cilat ishin dhe vazhdojnë të jenë të dukshme në...

 • Hulumtime

  25 Janar '22

  Online Media Monitor

  Raporti i monitorimit të mediave online janar 2020 - dhjetor 2021

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Në këtë video pasqyrohen dëmet mjedisore që janë shkaktuar ndër vite në Kosovë. Fokusi i kësaj përmbledhje është gjendja aktuale në deponitë...

 • Hulumtime

  4 Nëntor '21

  Pasojat e hidrocentraleve

  Ndërtimi i hidrocentraleve në Grykën e Deçanit dhe në Shtërpcë ka shkaktuar pasoja të shumta buzë lumit, në rrjedhën e lumit qasjen në lumë....

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Fati i zi i Drinit të Bardhë

  Për vite me radhë, kompani të shumta kanë nxjerrë rërë dhe zhavorr nga Drini i Bardhë. Eksploatimet e tyre ilegale jo vetëm që shkatërruan hektarë...

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Degradimi i Drinit të Bardhë

  Mbi një mijë hektarë të Drinit të Bardhë u dëmtuan nga eksploatuesit ilegalë të rërës dhe zhavorrit, për vite me radhë. Dënimet e vogla,...