Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Raporti mbi shpenzimet e Komunës së Novobërdës

Organizata për Demokraci, Anti korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU! së bashku me Communication for Social Development CSD, kanë publikuar raportin „Paratë dhe politika“  mbi shpenzimet e Komunës së Novobërdës.

Hulumtimi është realizuar nga organizata „Youth Network Novobërdë „ dhe “ Association of Returned Women – Naš Dom“ në kuadër të projektit  “Sigurimi  i integritetit të qeverisjes lokale përmes rritjes së kapaciteteve për hulumtim dhe monitorim nga organizatat lokale” mbështetur nga CDF    Advancing Kosovo Together Local Solutions (AKT LS), përmes USAID.

 

Të gjeturat kryesore të raportit janë:

 • Problemet me raportet financiare, të dhënat e pasakta të cilat janë përcjellur me dëshmitë jo adekuate dhe pohimet e pasakta;
 • Dallime të mëdha dhe mospërputhjet në raporte të të hyrave të parave të gatshme dhe të pagesave në fillim dhe në fund të viteve;
 • Problemet me raportin për realizimin e buxhetit;
 • Mos respektimi i marrëdhënieve kontraktuale nga ndërmarrjet dhe mungesën e shqiptimit të masave sipas ligjit nga ana e Komunës;
 • Mos dizajnimi dhe mos implementimi i auditivit të brendshëm nga ana e Komunës, sipas kërkesës së legjislacionit në fuqi;
 • Mungesa e shpalljeve për dhënien e kontratave në shtypin ditor dhe në ueb faqe të KRPP së, siç parashihet me Ligjin për Prokurimin Publik;
 • Mos respektimi i procedurave sa i përket kritereve për përzgjedhjen e tenderëve "ekonomikisht më të favorshëm", siç parashihet me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 2007/20, seksioni 50.2;
 • Mos paraqitja e saktë e informacioneve mbi pasurinë nga ana e Komunës;
 • Mungesa e një procesi sistematik për menaxhimin dhe adresimin e rekomandimeve të auditimit të jashtëm;
 • Mungesa e një strategjie efektive për të mbledhur borxhin historik e cila ndikon në zvogëlimin e aftësisë së Komunës për të planifikuar financimin e projekteve nga burimet vetjake; 
 • Nevoja për t'i shtuar kontrollet mbi shpenzimet, veçanërisht në fushën e Subvencioneve dhe transfereve, etj.
 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  22 Qershor '20

  Kundërshtarët e kuotës e kishin gabim

  Në bazë të rezultateve të pesë palë zgjedhjeve të analizuara nga Preportr, shihet se numri i grave që kanë fituar pozitën e deputeteve pa ndihmën e...

 • Hulumtime

  19 Qershor '20

  Pandemia pastron ajrin

  Gjatë kohës së pandemisë ajri në Prishtinë është pastruar për gati pesëdhjetë për qind. Shkaqet që dërguan në pastrimin e tij ishin masat që...

 • Hulumtime

  15 Maj '20

  Probleme në trajtimin e lëndëve në gjykata

  Preportr, ka monitoruar disa raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në gjykatat e Kosovës. Këto llogariten si...

 • Hulumtime

  15 Maj '20

  Saga e “Tokës”

  Rasti “Toka” tash e disa vite nuk ka epilog. Shumë seanca kanë dështuar të mbahen sepse në disa raste mungonin avokatët, e në disa raste të...