Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Raporti mbi shpenzimet e Komunës së Novobërdës

Organizata për Demokraci, Anti korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU! së bashku me Communication for Social Development CSD, kanë publikuar raportin „Paratë dhe politika“  mbi shpenzimet e Komunës së Novobërdës.

Hulumtimi është realizuar nga organizata „Youth Network Novobërdë „ dhe “ Association of Returned Women – Naš Dom“ në kuadër të projektit  “Sigurimi  i integritetit të qeverisjes lokale përmes rritjes së kapaciteteve për hulumtim dhe monitorim nga organizatat lokale” mbështetur nga CDF    Advancing Kosovo Together Local Solutions (AKT LS), përmes USAID.

 

Të gjeturat kryesore të raportit janë:

 • Problemet me raportet financiare, të dhënat e pasakta të cilat janë përcjellur me dëshmitë jo adekuate dhe pohimet e pasakta;
 • Dallime të mëdha dhe mospërputhjet në raporte të të hyrave të parave të gatshme dhe të pagesave në fillim dhe në fund të viteve;
 • Problemet me raportin për realizimin e buxhetit;
 • Mos respektimi i marrëdhënieve kontraktuale nga ndërmarrjet dhe mungesën e shqiptimit të masave sipas ligjit nga ana e Komunës;
 • Mos dizajnimi dhe mos implementimi i auditivit të brendshëm nga ana e Komunës, sipas kërkesës së legjislacionit në fuqi;
 • Mungesa e shpalljeve për dhënien e kontratave në shtypin ditor dhe në ueb faqe të KRPP së, siç parashihet me Ligjin për Prokurimin Publik;
 • Mos respektimi i procedurave sa i përket kritereve për përzgjedhjen e tenderëve "ekonomikisht më të favorshëm", siç parashihet me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 2007/20, seksioni 50.2;
 • Mos paraqitja e saktë e informacioneve mbi pasurinë nga ana e Komunës;
 • Mungesa e një procesi sistematik për menaxhimin dhe adresimin e rekomandimeve të auditimit të jashtëm;
 • Mungesa e një strategjie efektive për të mbledhur borxhin historik e cila ndikon në zvogëlimin e aftësisë së Komunës për të planifikuar financimin e projekteve nga burimet vetjake; 
 • Nevoja për t'i shtuar kontrollet mbi shpenzimet, veçanërisht në fushën e Subvencioneve dhe transfereve, etj.
 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  4 Dhjetor '19

  Loja e Lekajt me subvencionet

  Pal Lekaj akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare për kohën sa ishte kryetar i Komunës së Gjakovës. Në aktakuzën e ngritur nga Prokuroria...

 • Hulumtime

  27 Shtator '19

  Milionat e paefektshme

  Në tetë vitet e fundit në fushën e bujqësisë në formë të granteve dhe subvencioneve janë investuar mbi 238 milionë euro nga Ministria e Bujqësisë....

 • Hulumtime

  5 Gusht '19

  Nuk ka arsyetim për parashkrimin e lëndëve

  Intervistë me këshilltarin ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, Florent Spahija mbi parashkrimin e lëndëve nga gjykatat e Kosovës

 • Hulumtime

  1 Gusht '19

  Rugova kontratë me vëllain e tij

  Kryetari i Komunës së Istogut, Haki Rugova, akuzohet për veprën penale konflikt i interesit pasi në vitin 2014, komuna i kishte dhënë tender kompanisë...