Programet
Antikorrupsion / Reagime

Reagim i ÇOHU!-ut përkitazi me deklarimet e fundit të drejtorit të AKK-së rreth mos publikimi të regjistrave të pasurisë

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK), nё deklarimet e fundit tё drejtorit tё saj, Hasan Preteni, po mëton tё justifikojë mos publikimin e regjistrave tё pasurisë sё zyrtarëve tё lartë publik, duke u thirrur nё dispozitat e ligjit nё fuqi, si dhe duke u arsyetuar me vëllimin e punëve tё institucionit. Agjencia, me mënyrën se si po i qaset kësaj çështjeje, po e merr rolin e institucionit interpretues tё ligjit, dhe jo atё tё zbatuesit, qё ligji ia atribuon. Nё kёtё kuadër, AKK-ja po bёnё ndërhyrje flagrante nё Ligjin pёr Deklarimin, Kontrollin dhe Prejardhjen e Pasurisë sё Zyrtarëve tё Lartë Publik, Deklarimin Kontrollin dhe Prejardhjen e Dhuratave pёr gjithë Personat Zyrtarë.

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK), nё deklarimet e fundit tё drejtorit tё saj, Hasan Preteni, po mëton tё justifikojë mos publikimin e regjistrave tё pasurisë sё zyrtarëve tё lartë publik, duke u thirrur nё dispozitat e ligjit nё fuqi, si dhe duke u arsyetuar me vëllimin e punëve tё institucionit. Agjencia, me mënyrën se si po i qaset kësaj çështjeje, po e merr rolin e institucionit interpretues tё ligjit, dhe jo atё tё zbatuesit, qё ligji ia atribuon. Nё kёtё kuadër, AKK-ja po bёnё ndërhyrje flagrante nё Ligjin pёr Deklarimin, Kontrollin dhe Prejardhjen e Pasurisë sё Zyrtarëve tё Lartë Publik, Deklarimin Kontrollin dhe Prejardhjen e Dhuratave pёr gjithë Personat Zyrtarë.

Nё fakt, AKK-ja, përveç se ka bёrё shkelje tё ligjit nё fuqi, duke mos i publikuar regjistrat e pasurisë brenda afatit tё përcaktuar ligjor, ka bёrё edhe njё thyerje tё re tё ligjit, duke u pozicionuar si institucion interpretues i ligjit dhe jo duke u kufizuar nё mandatin e saj ekskluziv zbatues.

Njëri ndër justifikimet kryesore tё AKK-sё, pёr mos publikim tё pasurisë lidhet me mënyrën se si ky institucion po e interpreton nenin 13, pika 1, tё ligjit për deklarimin tё pasurisë. Ky nen thotë kështu:regjistrat e deklarimit të pasurisë duhet të publikohen në faqen e internetit të Agjencisë brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e kalimit të afatit për deklarim të pasurisë nga zyrtarët e lartë publik.  AKK-ja, sipas deklarimeve tё drejtorit Hasan Preteni, po pretendon se ligji lejon publikimin e pasurisë pas 60 ditё pune, nga data e përfundimit tё afatit pёr deklarim tё rregullt vjetor tё pasurisë, qё sipas ligjit, ёshtё data 31 mars e ҫdo viti kalendarik.

Ligji, nё tërësinë e tij, e posaçërisht nё nenin 13, pika 1, nuk e specifikon askund se afati i publikimit tё regjistrave tё pasurisë hyn brenda afatit kohorë 60 ditё pune, por vetëm specifikon 60 ditё nga data e kalimit tё afatit pёr deklarim. Nё kёtё kuadër, AKK-ja ka bёrё interpretim tё njëanshëm tё ligjit duke u pozicionuar si institucion interpretues i ligjit, e jo duke u kufizuar vetëm nё zbatimin e tij. Mandati i AKK-sё, si institucion i pavarur dhe sipas ligjit qё e themelon kёtё institucion, ёshtё ekskluzivisht i kufizuar nё zbatimin e ligjit dhe jo nё interpretimin e tij, gjë qё bёnё qё ky institucion tё shkelë mandatin e tij ligjor.

Argumenti se AKK-ja, ka bёrё shkelje tё ligjit pёr sa i përket afatit tё publikimit tё regjistrave tё pasurisë, mund tё dëshmohet edhe nga praktikat e viteve tё mёhershme tё saj pёr sa i pёrket kohёs se kur janё publikuar regjistrat e pasurisё. Praktikat e deritashme kanë treguar se gjithmonë në ditёn e parё tё punёs sё muajit qershor ka filluar publikimi i pasurisë, sidomos i institucioneve qendrore si: kuvendi, qeveria, gjykata, prokuroritë etj. Në vitin 2013, fillimi i publikimit të shumicës së regjistrave të pasurisë është me datën 3 qershor, ku janё publikuar 1900 regjistra tё pasurisë, ku përfshihen: Presidenca; Kuvendi; Qeveria; Gjykatat dhe Prokuroritë.  Nё vitin 2012, me datё 21 maj, janё publikuar regjistrat e pasurisë për 1400 zyrtarë, kurse me 5 qershor janё publikuar edhe900 regjistra tjerё. Përderisa nё vitin 2010, mё 1 qershor, janё publikuar tё gjithë formularët e pasurisë sё zyrtarëve tё obliguar qё t’i deklarojnë.

Nё kёtё kontekst, praktika nga viti 2010 deri mё 2013, ka treguar se AKK-ja, përgjithësisht ka zbatuar normat e ligjit nё fuqi duke publikuar regjistrat e pasurisë sё zyrtarëve tё lartё publik brenda afatit tё paraparë ligjor, pra dita e parё e punës sё muajit qershor. Por, nё kёtё vit zgjedhor, AKK-ja ka shkelë praktikën e saj kur ka vendosur që të mos i publikojë regjistrat e pasurisë brenda afatit tё përcaktuar ligjor.

Njё praktikë e tillё e AKK-sё, cenon integritetin dhe pavarësinë e këtij institucioni duke lejuar qё përmbushja e mandatit tё saj ligjor tё diktohet nga politika ditore.

Organizata ÇOHU! do tё kërkojë, pas konstituimit tё Kuvendit tё Republikës sё Kosovës dhe pas  funksionalizimit tё Komisionit pёr Legjislacion, shqyrtimin e këtij vendimi dhe veprimi tё AKK-sё, përkitazi me ligjshmërinë e tij.

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...