Programet
Antikorrupsion / Analiza

Parandalimi i konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik (Ligji), edhe pse si qëllim ka qartësimin e kësaj fushe si dhe krijimin e konditave për identifikimin dhe parandalimin e konfliktit të interesit, prapëseprapë nuk do të arrijë në praktikë ta bëjë një gjë të tillë. Kodifikimi juridik i konfliktit të interesit është njëra prej sferave më të ndërlikuara në luftën kundër korrupsionit. Kryesisht ky ndërlikim lidhet me faktin se a përbën konflikti i interesit një vepër penale në vetvete apo është vetëm njëra prej rrugëve për gjenerimin e veprave tjera penale mirëpo që në vetvete, konflikti i interesit nuk përbën vepër penale.

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik (Ligji), edhe pse si qëllim ka qartësimin e kësaj fushe si dhe krijimin e konditave për identifikimin dhe parandalimin e konfliktit të interesit, prapëseprapë nuk do të arrijë në praktikë ta bëjë një gjë të tillë. Kodifikimi juridik i konfliktit të interesit është njëra prej sferave më të ndërlikuara në luftën kundër korrupsionit. Kryesisht ky ndërlikim lidhet me faktin se a përbën konflikti i interesit një vepër penale në vetvete apo është vetëm njëra prej rrugëve për gjenerimin e veprave tjera penale mirëpo që në vetvete, konflikti i interesit nuk përbën vepër penale.  

Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit të lartë publik ka nevojë për obligime përkatëse të raportimit, pasi aktualisht rastet e konfliktit të interesit vazhdojnë të jenë kryesisht të pa raportuara . Bazuar në hulumtimin e Çohu!, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit të lartë publik duhet ndryshuar dhe amandamentuar në mënyrë që ligji si i tillë, të jetë i harmonizuar me Kodin Penal , i cili e parasheh konfliktin e interesit vepër penale. 

Më qëllim të përmbushjes së kërkesave që dalin nga MSA-ja, institucionet e Kosovës premtojnë se do të krijojnë hapa konkret në kompletimin e kornizës ligjore në përputhje me standardet e BE-së. Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit  do të ndryshohet  duke adresuar obligimet përkatëse të raportimit të rasteve të konfliktit. Me ndryshimet e tilla gjithashtu do të plotësohet/ndryshohet Ligji për konflikt të interesit, duke parashikuar ekzekutimin e sanksioneve me bindëse dhe proporcionale.  

 

Të Gjeturat Kryesore

  • Kategorizimi i Konfliktit të Interesit - nevoja për kategorizim të konfliktit të interesit  sipas  funksioneve zyrtare, (p.sh. një kategorizim mund të jetë: konflikti i interesit që përfshin funksionet politike, dhe kategoria qe i përfshin funksionet e shërbimit civil);
  • Rregullimi dhe sanksionimi me Kodin Penal, (sqarimi i veprës penale konflikti i interesit);
  • Fshehja e Konfliktit të Interesit;
  • Afatet për shmangien e konfliktit të interesit;
  • Shkeljet ligjore të AKK-së me rastin e deklarimit të konfliktit të interesit (rastet);
  • Parashkrimi apo vjetërsimi (me projektligjin e ri);
  • Aspektet krahasuese.... etj.
  • Privatizimi

  • Reagime

    23 Dhjetor '16

    Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

    Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

  • Hulumtime

    22 Qershor '15

    PTK: Nga agimi deri në muzg

    Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

  • Hulumtime

    19 Prill '13

    ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

    Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

  • Hulumtime

    29 Tetor '12

    2017: Viti i Kolapsit Energjetik

    Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

  • Peportr

  • Hulumtime

    11 Maj '16

    Turpi mbi trupin

    E drejta për abort në Kosovë është e garantuar me ligj. Pavarësisht këtij rregullimi ligjor, ndërprerja e shtatzënisë në shoqërinë kosovare ende...

  • Hulumtime

    21 Dhjetor '15

    Lumenjtë udhëhumbun

    Mijëra hektarë të shtretërve të lumenjve janë degraduar nga eksploatuesit ilegalë që nga paslufta. Qeveria pati nxjerrë vendim për ndalimin e...

  • Hulumtime

    26 Nëntor '15

    Sot punon sot han

    Mbledhësit individualë të skrapit, që kryesisht i përkasin komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas (RAE), mezi arrijnë ta sigurojnë mbijetesën nga kjo...

  • Hulumtime

    21 Tetor '15

    Islami i dhunshëm radikal në Kosovë

    Në hapësirën publike nuk ndahet teologjia konservatore nga ekstremizmi militant shkatërrues. Diskurset islame përgjithësohen dhe paragjykohen. Kjo bëhet...