Programet
Qeverisja e Mirë / Aktivitete

Fokus grup - Parandalimi i konfliktit të interesit

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, Çohu!, të enjten me 8 shkurt 2018 ka organizuar dhe mbajtur diskutimin lidhur me konfliktin e interesit.

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, Çohu!, të enjten më 8 shkurt 2018 ka organizuar dhe ka zhvilluar diskutimin lidhur me konfliktin e interesit. 

Në fokus të diskutimit ka qenë Projektligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik si dhe praktikat e vendeve të ndryshme lidhur me konfliktin e interesit. 

Në diskutimin e fokus-grupit janë prezantuar si dhe janë diskutuar gjetjet e Organizatës Çohu! dhe çështjet e tjera ndër të cilat veçohen: 

- Dështimi i miratimit të këtij Projektligji në faza të ndryshme; 

- Përkufizimet e legjislacionit ekzistues dhe nevoja për harmonizim në fushën e konfliktit të interesit; 

- Mungesa e kategorizimit të niveleve/pozitave të ndryshme të zyrtarëve publikë; 

- Çështja e angazhimit të zyrtarëve publikë në disa funksione publike dhe ndalimi i pagesave; 

- Mbrojtja e zyrtarëve që ofrojnë informatat e bazuara për konflikt të interesit; 

- Nevoja e definimit të konfliktit të interesit si kundërvajtje apo vepër penale; 

- Çështja e afatit të parashkrimit si dhe afatet e tjera kohore të cilat kanë të bëjnë me deklarimin dhe shmangien e konfliktit të interesit.

Të pranishëm në diskutim kanë qenë përfaqësues nga Kuvendi i Kosovës - Komisioni për Legjislacion, Ministria e Drejtësisë, Agjencia Kundër Korrupsion, Prokuroria e Shtetit, përfaqësues të Zyrës së Avokatit të Popullit si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve të tjera përkatëse.

Në fund, tryeza u përmbyll me përfundimet në vazhdim:

- Të krijohet një grup punues nga Komisioni për Legjislacion për Projektligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik lidhur për adresimin e çështjeve kryesore të kësaj fushe;

- Të kategorizohen nivelet e zyrtarëve publikë të cilët ushtrojnë funksione publike;

- Të ndalohet ushtrimi i më shumë se një funksioni publik nga zyrtarët publikë dhe të ndalohen pagesat për angazhimet e veçanta nga pozita e njëjtë;

- Të standardizohen vendimet e institucioneve relevante për rastet e konfliktit të interesit;

- Të zhvillohet edukimi i zyrtarëve publikë lidhur me konfliktin e interesit dhe ofrimi i mendimeve/sqarimeve të vazhdueshme nga AKK/ja.

Tryeza është mbështetur nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicrane për Bashkëpunim (SCO) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA), i menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). 

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Qeverisja e Mirë

 • Aktivitete

  7 Nëntor '22

  Pyetësor: Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publikë

  Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë...

 • Hulumtime

  13 Qershor '22

  Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

  Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të...

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Ajri i ndotur, degradimi i hapësirave të gjelbra, dëmtimi i shtretërve të lumenjve si dhe gjendja e deponive të mbeturinave janë disa probleme të cilat ishin dhe vazhdojnë të jenë të dukshme në...

 • Hulumtime

  25 Janar '22

  Online Media Monitor

  Raporti i monitorimit të mediave online janar 2020 - dhjetor 2021

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  4 Nëntor '21

  Pasojat e hidrocentraleve

  Ndërtimi i hidrocentraleve në Grykën e Deçanit dhe në Shtërpcë ka shkaktuar pasoja të shumta buzë lumit, në rrjedhën e lumit qasjen në lumë....

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Fati i zi i Drinit të Bardhë

  Për vite me radhë, kompani të shumta kanë nxjerrë rërë dhe zhavorr nga Drini i Bardhë. Eksploatimet e tyre ilegale jo vetëm që shkatërruan hektarë...

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Degradimi i Drinit të Bardhë

  Mbi një mijë hektarë të Drinit të Bardhë u dëmtuan nga eksploatuesit ilegalë të rërës dhe zhavorrit, për vite me radhë. Dënimet e vogla,...

 • Hulumtime

  9 Shtator '21

  Amnistimi i degraduesve të mjedisit

  Operuesit ilegalë që e kanë degraduar mjedisin vazhdojnë t’i shpëtojnë drejtësisë. Mijëra lëndë që lidhën me këtë fushë janë parashkruar...