Programet
Qeverisja e Mirë / Reagime

Reagim mbi fondin e KQZ-së për subjektet politike

Derisa Kuvendi i Republikës së Kosovës dështon për 3 vite të përzgjedhë auditorë për të audituar financat e subjekteve politike, KQZ i shpërblen ato parti me fondin prej 4.2 milionë euro

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) me datën 25 janar ka vendosur që partive politike që janë të përfaqësuara në Kuvend t’ua jap fondin prej 4.2 milionë eurosh si fond mbështetës për funksionimin dhe demokratizimin e partive politike. Në anën  tjetër janë po përfaqësuesit e këtyre partive politike (deputetë në Kuvendin e Kosovës), që po dështojnë për të tretin vit me radhë në përzgjedhjen e auditorëve për auditimin e financave të këtyre partive politike.  Kuvendi i Republikës së Kosovës, konkretisht Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike ka dështuar të përzgjedhë auditorët për të audituar raportet vjetore financiare dhe raportet e deklarimit financiar të fushatave zgjedhore. Pasqyrat financiare vjetore për vitet 2013, 2014 dhe 2015 si dhe deklarimet financiare për shpenzimet gjatë zgjedhjeve lokale (2013) dhe atyre nacionale (2014), nuk janë publike pikërisht për shkak të dështimit për t’i audituar financat e partive politike. 

Mungesa e këtyre të dhënave pengon transparencën dhe llogaridhënien  e subjekteve politike karshi qytetarëve dhe tregon për mungesë serioziteti nga ana e institucioneve publike për të siguruar qasje të plotë dhe të papenguar në pasqyrat financiare të subjekteve politike. Ndërsa ndarja e një fondi të ri për mbështetjen e partive parlamentare është një thellim edhe më i madh në pellgun e mos transparencës dhe mos- llogaridhënies e madje edhe të keqpërdorimit të parasë publike.

Organizata Çohu! konsideron se dispozitat ligjore janë shkelur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, duke qenë se pasqyrat financiare vjetore (2013,2014) si dhe raportet e shpenzimeve në fushatat zgjedhore, zgjedhjet lokale të 2013 dhe ato nacionale të vitit 2014, është dashur të jenë tashmë të audituara dhe është dashur që të fillohet me procedurat e caktimit të auditorëve për auditimin e financave për vitin 2015. Pas gjithë këtyre dështimeve tashmë kemi vendimin e KQZ-së për mbështetjen e partive politike të pa audituara prej tri vitesh. Institucionet tona (KQZ), po vazhdojnë të ndajnë miliona euro për partitë politike që akoma nuk dihet se si i kanë shpenzuar paratë që u janë dhënë tri vitet e fundit. 

Çohu! konsideron se e gjithë kjo është një keqpërdorim i parasë publike dhe keqpërdorim i taksave të qytetarëve të varfër të këtij vendi, nga Kuvendi i Kosovës dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndahen miliona euro për parti politike, miliona që nuk auditohen fare dhe potencialisht edhe mund të jenë keqpërdorur. 

Krahas dështimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës për të përzgjedhur auditorët, mungesa e publikimit të pasqyrave financiare nga ana e vetë subjekteve politike dëshmon qartë për papërgjegjshmërinë totale dhe mungesën e demokratizimit të brendshëm të subjekteve politike.

Një vend ku subjektet politike pengojnë qasjen në pasqyra financiare jo vetëm të tyre si subjekte politike por edhe të kandidatëve të tyre të cilët në mënyrë individuale marrin përkrahje financiare gjatë fushatave zgjedhore pengon edhe ushtrimin e kontrollit nga ana e publikut dhe lehtëson keqpërdorimin me funksionin publik dhe të mirat publike. 

Gjendja e krijuar rreth mos-transparencës totale të financave të subjekteve politike tregon se duhet një debat i gjerë publik mbi mënyrën më efektive dhe më optimale të rregullimit të financimit të subjekteve politike dhe kandidatëve për të penguar kështu edhe mirëmbajtjen e kulturës së korrupsionit dhe të mos-ndëshkueshmërisë.

Prishtinë, 05 shkurt 2016
Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, ÇOHU! 

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Nëntor '18

  Kompensimet e pamjaftueshme

  Këtë vit për herë të parë një palë e dëmtuar e ka fituar rastin në gjykatë dhe në emër të kompensimit ka marrë 38 mijë euro, që i bjen gati 10...

 • Hulumtime

  27 Gusht '18

  Metodat e mangëta të vlerësimit

  Studentët në UP përgjithësisht vlerësohen vetëm me provimin final. Kjo po ndodh përkundër rregullimit statutor të UP-së ku parashihet vlerësim...

 • Hulumtime

  14 Gusht '18

  Favorizimi qindra mijëra eurosh i bizneseve të papërgjegjshme

  Zyra e Prokurimit në Ferizaj, gjatë vitit 2016 do të duhej të siguronte dëshmi të garancioneve në vlerën e mbi 300 mijë euro nga kompanitë fituese, si...

 • Hulumtime

  13 Gusht '18

  Dështimi i asfaltimit të rrugëve në Obiliq

  Komuna e Obiliqit u mashtrua nga dy kompani gjatë ndërtimit të disa rrugëve. Drejtuesit e këtyre kompanive kanë paraqitur tek zyrtarët komunalë...