Programet
Qeverisja e Mirë / Reagime

Reagim i organizatave të shoqërisë civile në lidhje me dënimin 5-milionësh

Ne, organizatat jo qeveritare të poshtëshënuara, shprehim shqetësimin tonë në lidhje me vendimin e Gjykatës së Arbitrazhit të Odës Ndërkombëtare të Tregtisë në Paris, me të cilin qeveria e Kosovës e rrjedhimisht qytetarët e vendit duhet t’i paguajnë pesë milionë euro shtypshkronjës shtetërore austriake “AG Staatsdruckerei”

Ne, organizatat jo qeveritare të poshtëshënuara, shprehim shqetësimin tonë në lidhje me vendimin e Gjykatës së Arbitrazhit të Odës Ndërkombëtare të Tregtisë në Paris, me të cilin qeveria e Kosovës e rrjedhimisht qytetarët e vendit duhet t’i paguajnë pesë milionë euro shtypshkronjës shtetërore austriake “AG Staatsdruckerei”.

Vendosja e njerëzve jo-kompetentë për pozita të larta udhëheqëse dhe këshilldhënëse, vazhdon t’i shkatojë dëme vendit. Si rrjedhojë, kjo shumë kaq e madhe e të hollave që duhet të paguhet nga taksat e qytetarëve të Kosovës nuk është e para dhe sipas të gjitha gjasave nuk do të jetë e fundit. Së paku edhe një institucion tjetër, Posta dhe Telekomi i Kosovës, është i paditur në një rast të tillë.

Për asnjë nga këto raste, institucionet tona nuk kanë dhënë llogari dhe nuk kanë qenë transparente për të treguar se si ka ardhur deri të këto padi/dënime dhe se kush janë përgjegjësit dhe cilat janë masat që institucionet tona kanë ndërmarrë për të dënuar personat përgjegjës. Asnjëherë deri më tani nuk kemi parë që dikush nga udhëheqësit e institucioneve apo vartësit e tyre të marrin përgjegjësinë për këto raste. 

Për më shumë, rreth rastit të vendimit të Arbitrazhit për pasaportat, Ministria e Punëve të Brendshme ka deklaruar që do të merren masa administrative përkitazi me rastin, dhe si rrjedhojë duket që aty do të filloj dhe mbaroj dhënia e përgjegjësisë brenda këtij institucioni.

Në anën tjetër, Kosova paguan qindra mijëra e deri në miliona euro për mbrojtjen e vendit në arbitrazh e humbjet nga taksat e qytetarëve të Kosovës vetëm se rriten, por edhe kjo mbrojtje e shtrenjtë duket të mos mjaftojë për të shpëtuar paranë publike nga keqmenaxhimi.

Prandaj, të gjitha këto janë dëshmi se udhëheqësit e institucioneve publike nuk janë të interesuar që të menaxhojnë drejt paranë publike, përkundër asaj që vendi ynë ka një buxhet shumë të limituar krahas nevojave enorme për përmirësimin e jetës së qytetarëve të vendit.

Organizatat e poshtëshënuara kërkojnë nga institucionet e Kosovës dhe udhëheqësit e tyre që:

1. Personat e pëfshirë në këto raste të thirren para përgjegjësisë, përfshirë edhe atë penale;

2. Të tregojnë se cilat janë masat që janë ndërmarrë ndaj personave përgjegjës brenda institucioneve që i kanë shkaktuar vendit dëme të mëdha, edhe pse ata mund të mos jenë tani në pozitat ku më parë kanë marrë vendime apo dhënë këshilla në kohën e negociimit apo nënshkrimit të këtyre kontratave që kanë sjellë dëme;

3. Të bëjnë publike të gjitha rastet ku institucionet e Kosovës janë të paditura nga kompani ndërkombëtare në Gjykatën e Arbitrazhit;

4. Të bëjnë publike kompanitë apo personat e angazhuar për të bërë mbrojtjen e Kosovës, përvojën e tyre në këtë fushë si dhe shumën e parave të kontraktuar me ta.

Organizatat nënshkruese: 

1. Organizata Çohu
2. Demokraci për Zhvillim (D4D)
3. Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP)
4. Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)
5. Lëvizja Fol
6. Demokraci Plus (D+)
7. Ec Ma Ndryshe
8. Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K)
9. Grupi për Studime Politike dhe Juridike (GLPS)
10. Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)
11. Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)
12. OJQ QKBN/KCIC
13. Balkan Sunflowers Kosova
14. Green Art Center - Prishtina (GAC)
15. Community Building Mitrovica (CBM)
16. Instituti për Kriminologji dhe Kriminalistikë
17. Shoqata e të Verbërve të Kosovës 
18. OJQ ZANA
19. Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK)

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...