Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Raporti mbi shpenzimet e Komunës së Shtërpcës

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU! së bashku me Communication for Social Development-CSD, kanë publikuar raportin „Paratë dhe politika“ mbi shpenzimet e Komunës së Shtërpcës

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU! së bashku me Communication for Social Development-CSD, kanë publikuar raportin „Paratë dhe politika“  mbi shpenzimet e Komunës së Shtërpcës. 

Hulumtimi është realizuar nga organizata Future Without Fear në kuadër të projektit  “Sigurimi  i integritetit të qeverisjes lokale përmes rritjes së kapaciteteve për hulumtim dhe monitorim nga organizatat lokale” mbështetur nga CDF -  Advancing Kosovo Together-Local Solutions (AKT-LS),    përmes USAID.

 

Të gjeturat kryesore nga raporti janë:

 • Mos respektimi dhe shkelja e dispozitave ligjore të Prokurimit Publik;
 • Procedurat jo efikase të Komunës në prokurimin publik në përputhje me rregullat ekzistuese të prokurimit;
 • Favorët politike për ndërmarrjet në rastet e ndarjes së tënderëve;
 • Nënshkrimi i kontratave në kundërshtim me Ligjin për Prokurimin Publik;
 • Parregullsi në menaxhimin e kontratave të prokurimit;
 • Të hyrat kapitale (aktivitetet si: lloji i pasurisë, fondi i privatizimit, lloji i të hyrave) të pa evidentuara nga Komuna;
 • Tejkalimi i buxhetit të mjeteve vetanake, tejkalimi te programet e caktuara buxhetore siç është shëndetësia ku nuk kanë arritur të punësojnë staf të parashikuar me këtë buxhet;
 • Komuna e Shtërpcës nuk e ka zbardhur plotësisht dhe saktësisht informacionin për pasurinë;
 • Mungesa e zyrtarit për pasurinë i cili do të krijonte një regjistër të plotë të pasurisë dhe ta përditësonte vazhdimisht;
 • Nuk janë barazuar të hyrat vetanake ndërmjet deparamenteve dhe zyrtarëve të të hyrave; 
 • Nuk janë kryer pagesat e të hyrave të inkasuara në baza ditore në bankë;
 • Komuna nuk ka pasur Plan përfundimtar të prokurimit publik për vitin 2011 me c’rast, ka munguar gjithashtu Rregullorja për ndarjen e subvencioneve; 
 • Mungesa e kontrollit në shpenzimet e Komunës;
 • Mungesa e dokumentacionit komplet për ndarje të subvencioneve;
 • Mos zbatimi i rekomandimeve të Auditorit Gjeneral ndër vite;
 • Raportet vjetore financiare të pakompletuar;
 • Mungesa e dëshmieve se vetura vërtetë është shfrytëzuar për nevoja zyrtare, përkundër faktit se janë paguar sasi e madhe e karburantëve;
 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  19 Qershor '20

  Pandemia pastron ajrin

  Gjatë kohës së pandemisë ajri në Prishtinë është pastruar për gati pesëdhjetë për qind. Shkaqet që dërguan në pastrimin e tij ishin masat që...

 • Hulumtime

  15 Maj '20

  Probleme në trajtimin e lëndëve në gjykata

  Preportr, ka monitoruar disa raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në gjykatat e Kosovës. Këto llogariten si...

 • Hulumtime

  15 Maj '20

  Saga e “Tokës”

  Rasti “Toka” tash e disa vite nuk ka epilog. Shumë seanca kanë dështuar të mbahen sepse në disa raste mungonin avokatët, e në disa raste të...

 • Hulumtime

  12 Maj '20

  Viktimat e kolegjeve private

  Mijëra studentë të kolegjeve private që kanë përfunduar studimet nuk mund t’i vërtetojnë diplomat në MAShT. Ata ligjërisht janë të padiplomuar....