Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Raporti mbi shpenzimet e Komunës së Shtërpcës

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU! së bashku me Communication for Social Development-CSD, kanë publikuar raportin „Paratë dhe politika“ mbi shpenzimet e Komunës së Shtërpcës

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU! së bashku me Communication for Social Development-CSD, kanë publikuar raportin „Paratë dhe politika“  mbi shpenzimet e Komunës së Shtërpcës. 

Hulumtimi është realizuar nga organizata Future Without Fear në kuadër të projektit  “Sigurimi  i integritetit të qeverisjes lokale përmes rritjes së kapaciteteve për hulumtim dhe monitorim nga organizatat lokale” mbështetur nga CDF -  Advancing Kosovo Together-Local Solutions (AKT-LS),    përmes USAID.

 

Të gjeturat kryesore nga raporti janë:

 • Mos respektimi dhe shkelja e dispozitave ligjore të Prokurimit Publik;
 • Procedurat jo efikase të Komunës në prokurimin publik në përputhje me rregullat ekzistuese të prokurimit;
 • Favorët politike për ndërmarrjet në rastet e ndarjes së tënderëve;
 • Nënshkrimi i kontratave në kundërshtim me Ligjin për Prokurimin Publik;
 • Parregullsi në menaxhimin e kontratave të prokurimit;
 • Të hyrat kapitale (aktivitetet si: lloji i pasurisë, fondi i privatizimit, lloji i të hyrave) të pa evidentuara nga Komuna;
 • Tejkalimi i buxhetit të mjeteve vetanake, tejkalimi te programet e caktuara buxhetore siç është shëndetësia ku nuk kanë arritur të punësojnë staf të parashikuar me këtë buxhet;
 • Komuna e Shtërpcës nuk e ka zbardhur plotësisht dhe saktësisht informacionin për pasurinë;
 • Mungesa e zyrtarit për pasurinë i cili do të krijonte një regjistër të plotë të pasurisë dhe ta përditësonte vazhdimisht;
 • Nuk janë barazuar të hyrat vetanake ndërmjet deparamenteve dhe zyrtarëve të të hyrave; 
 • Nuk janë kryer pagesat e të hyrave të inkasuara në baza ditore në bankë;
 • Komuna nuk ka pasur Plan përfundimtar të prokurimit publik për vitin 2011 me c’rast, ka munguar gjithashtu Rregullorja për ndarjen e subvencioneve; 
 • Mungesa e kontrollit në shpenzimet e Komunës;
 • Mungesa e dokumentacionit komplet për ndarje të subvencioneve;
 • Mos zbatimi i rekomandimeve të Auditorit Gjeneral ndër vite;
 • Raportet vjetore financiare të pakompletuar;
 • Mungesa e dëshmieve se vetura vërtetë është shfrytëzuar për nevoja zyrtare, përkundër faktit se janë paguar sasi e madhe e karburantëve;
 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...